Назад

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕНачелник општине: Милорад СИМИЋ

телефон: 053/315-106, e-mail: nacelnik@derventa.ba
 
   

Рођен је 11. октобра 1951. године у Доњој Лупљаници.
1967. године је завршио основну школу у Календеровцима, а 1971. године учитељску школу у Дервенти.
Од 1971. до 1973. године студирао на Педагошкој академији у Бањалуци, на одсјеку српскохрватски језик и књижевност.
Од 1974. до 1979. године ради у Основној школи у Календеровцима као наставник матерњег језика.
Од 1979. до 1990. године ради као координатор сектора за производњу у Радној организацији Пољопривредник.
Од 1990. до 1992. године обавља дужност директора у РО Пољопривредник- Творница сточне хране.
2003. године изабран је за Предсједника Општинског одбора Савеза независних социјалдемократа и на локалним изборима 2004.године, као кандидат ове странке, је изабран за Начелника општине Дервента. За одговоран рад и ангажовање, грађани Дервенте му указују повјерење и на локалним изборима 2008. године и повјеравају му други мандат као и на сљедећим изборима 2012. године када осваја трећи мандат. Побједом на изборима 2016. године осваја и четврти мандат.
Носилац је Ордена Светог Саве и низа признања за своје ангажовање у области привреде, хуманитарног рада, културе и спорта..
2013. године је проглашен за Најменаџера-Најначелника од стране Дирекције за избор Најменаџера БиХ, Југоисточне и Средње Европе.
2014. године проглашен је за Најбољег начелника у Републици Српској од стране Европског покрета у БиХ.
2015. године проглашен за Најбољег менаџера - Најбољег начелника у БиХ од стране Европског покрета у БиХ.
У јуну 2016. године Европски покрет БиХ му је додијелио признање "Начелник деценије у Републици Српској".
У децембру 2016. године добија признање "Најбољи начелник-најбољи менаџер 2016." од стране Дирекције за избор Најменаџера БиХ, Југоисточне и Средње Европе.
У 2017. Дирекција за избор Најменаџера БиХ, Југоисточне и Средње Европе јљј њ "Нј 2017".

Основни принципи којима се руководи у свом животу, раду и политичком дјеловању су рад и дисциплина, одговорност, толерантност, поштовање и уважавање туђих мишљења и ставова.

Начелника општине, као извршни орган општине, бирају грађани који имају пребивалиште на подручју општине и уписани су у бирачки списак који се води за подручје општине.

Надлежности начелника су:
   - предлаже Статут општине
   - предлаже одлуке и друга општа акта скупштини
   - израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања , економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта
   - обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине,њених права и обавеза,
   - спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
   - извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини,
   - доноси одлуку о оснивању општинске управе,
   - доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе,
   - доноси план цивилне заштите и обезбјеђује његову реализацију,
   - реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
   - даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
   - подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
   - подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске управе,
   - покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршење пропис скупштине општине , општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
   - закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине,
   - рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске управе, уколико за рјешења нису надлежни републички органи,
   - одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине,
   - доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и
   - обавља друге послове утврђене законом и статутом општине

: 41250

Врх странице