ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
ПРИВРЕДА

Све до пред крај 19. вијека, простор који данас припада општини Дервента, имао је претежно аграрни привредни карактер и привреда је углавном била базирана на пољопривредној производњи и сеоском тржишту. Аустроугарском окупацијом долази до преокрета у привредној структури дервентског подручја и захваљујући доласку страног капитала стварају се услови за продор капиталистичког начина привређивања и то су почеци развоја индустрије , саобраћаја, трговине. Почетком 20. вијека , Дервента је била позната као трговачко мјесто са развијеним занатством и релативно богатом пољопривредном околином.
Други свјетски рат је донио огромна разарања на подручју Дервенте, тако да се по његовом завршетку морало поћи изнова у погледу привреде. Пољопривреда је забиљежила огромне материјалне губитке, уништен је сточни фонд, запуштени воћњаци и оранице.

Послијератни социјалистички развој карактерише смјена периода експанзије и рецесије привредног развоја. Гранска структура индустрије у том периоду карактерише се мањом разнородношћу. Водећу позицију заузимала је индустрија коже и обуће,слиједи текстилна, металска, прехрамбена, графичка. И квалификациона структура радне снаге на подручју општине одговарала је потребама лаке индустрије. Прије посљедњег рата Дервента је припадала групи средње развијених општина у БиХ са око 13.500 запослених. Текстилна индустрија Укринаса производњом од 10 милиона квадратних метара тканине у1991. години, Фабрика цијеви Унис са годишњом производњом од 40 хиљада тона цијеви, цијевних елемената и производа те Фабрика обуће Демос са дневном производњом од 15 хиљада пари обуће били су носиоци извоза и привредног развоја општине осамдесетих година. У вријеме непосредно пред грађански рат долази до тешке економске кризе и пада производње.

За вријеме ратних дејстава 1992. године већи дио производних погона је оштећен или уништен тако да након рата, у складу са изградњом новог економског система, почиње процес приватизације друштвених односно државних предузећа који умјесто привредних гиганата форсира развој малих и средњих предузећа.Оснивају се и нова предузећа у приватном власништву и долази до ревитализације и убрзаног развоја дервентске привреде.

Привреда у 2016. години

Дервентска привреда је, према подацима Агенције за посредничке, информативне и финансијске послове -АПИФ-а, у 2016. години остварила укупне приходе у износу од 400.462.574,00 КМ или за 13,79 одсто више у односу на 2015. годину.Укупни расходи износили су 376.265.213,00 КМ што је за 7,89 одсто више у односу на претходну годину.Свеукупна нето добит дервентске привреде у 2016. години износи 21.399.218,00 КМ.
Према подацима Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине Општина Дервента је остварила извоз већи за 33,53 посто,док је увоз већи за 2,96 посто. Дервента је и даље задржала лидерску позицију у извозу на нивоу добојске регије са учешћем од 55,44 посто.Покривеност увоза извозом је 144,08 посто.
У извозу Републике Српске општина је учествовала са 10,81 посто,а извоз је ,као и претходних година,највећим дијелом остварен у Аустрију,Шведску, Италију,Њемачку,Француску,Мађарску, Словачку Републику и Турску.
Према подацима Републичког завода за статистику просјечна мјесечна бруто плата по раднику у 2016. години на подручју општине износила је 987,00 КМ,а просјечна мјесечна нето плата је 658,00 КМ.
На подручју општине су пословала 203 правна лица, од којих је 148 остварило добит,а њих 50 је забиљежило губитак,једно правно лице је имало остварене приходе једнаке оствареним расходима,док четири нису забиљежили промјене на рачуну.
На подручју општине је у претходној години било регистровано 492 предузетника и њихов број је у односу на 2015. годину мањи за 1,80 одсто.Највећи број предузетника, као и претходних година је у области трговине на мало и велико (190), слиједи дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране(99),прерађивачка индустрија (65),остале услужне дјелатности(39),грађевинарство(27),саобраћај и складиштење (24),област стручне, научне и техничке дјелатности(21), пољопривреда, шумарство и риболов(15) ....
Према подацима Пореске управе Републике Српске на подручју општине Дервента са 31.12.2016. године било је 5.882 запослена радника што је за 2,57 посто мање у односу на крај 2015. године.Највише запослених је у прерађивачкој индустрији (2.548),трговини на велико и мало, поправка моторних возила (1.172),образовање (500),јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање(251),саобраћај и складиштење(182),хотелијерство и угоститељство (178),дјелатност здравствене заштите и социјаног рада (177), грађевинарство(148) итд.
Према подацима Завода за запошљавње Републике Српске на Бироу Дервента било је пријављено 2.047 незапослених лица што је за 9,95 посто мање у односу на исти период 2015.године када је било пријављено 2.273 незапослена лица.У структури незапослених највише је квалификованих радника,лица са средњом стручном спремом и неквалификованих, а што се тиче старосне структуре највећи број незапослених је у доби од 30 до 50 година, укупно 885 лица или 43,23 посто.
И дервентски привредници се суочавају са већином проблема који прате актуелне процесе реформи у Републици Српској па су у контактима са њима наглашени захтјеви за смањење и уједначавање стопа пореза и доприноса,смањење и укидање високих парафискалних доприноса,високих царинских стопа и компликованих царинских и административних процедура,недостатак механизама заштите домаће производње,нелојална конкуренција,систем образовања не прати потребе тржишта рада,недостатак стимулативних мјера извоза,високе цијене комуналних услуга и енергената.

Привреда у 2015. години

    Финансијски резултати пословања привреде општине Дервента у 2015. години показују да су у привреди остварени укупни приходи већи за 0,90 посто у односу на 2014. годину, а остварени расходи су мањи за 13,20 посто.Укупна добит остварена у 2015. години износи 25.642.440,00 КМ и у односу на 2014. већа је за 50,90 посто.Укупан губитак остварен у 2015. години износио је 24.572.332,00 КМ што је у односу на 2014. годину мање за 77,11 посто . Према подацима Пореске управе Републике Српске на подручју општине Дервента је са 31.12.2015. године било запослено 6.037 радника. Највише запослених је у области прерађивачке индустрије-2.658,у трговини на велико и мало 1.151,у образовању 513,јавној управи и одбрани 254, у производњи рачунара, електронских и оптичких производа запослено је 309 радника итд.
    Према подацима Завода за запошљавање РС, Биро Дервента је 31.12.2015.године на евиденцији имао 2.273 пријављена незапослена лица.Број незапослених на подручју општине на крају 2015. године је мањи за 7 посто у односу на исти период 2014. године.
    Просјечна мјесечна бруто плата по раднику у 2015. години за подручје општине је износила 956 КМ, а просјечна мјесечна нето плата 634 КМ.
    У 2015. години је на подручју општине пословало укупно 177 привредних друштава, од који су 124 микро привредна друштва, 38 је малих привредних друштава, 11 средњих и 4 велика са преко 250 запослених. Према подацима Одјељења за привреду и друштвене дјелатности на подручју општине била је регистрована 501 предузетничка дјелатност, што је у односу на 2014. веће за 2,03 посто.
    Према подацима Агенције "АПИФ" на подручју општине било је регистровано 387 активних правних лица и 122 пословне јединице правних лица.Правна лица су у 2015. години остварила укупне приходе у износу од 351.905648,00 КМ или за 0,90 посто више у односу на 2014. годину.Позитивно је пословало 136 правних лица.
    Према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ обим спољнотрговинске размјене општине Дервента у 2015. години износио је 477.866.527,00 КМ, од чега је извоз био 251.505.597,00 КМ, што је у односу на 2015. годину веће за 4,37 посто, док је увоз износио 226.360.930,00 КМ што је за 5,12 посто веће у односу на 2014. годину.
    У 2015. години Дервента је у извозу регије Добој учествовала са 52,60,а у укупно оствареној вриједности увоза регије Добој са 42,69 посто.Покривеност увоза извозом у 2015. години била је 111,11 посто. Извоз је највећим дијелом остварен у Аустрију, Италију, Њемачку, Мађарску, Румунију, Србију и Турску.
У укупној вриједности извоза Републике Српске у 2015.години општина Дервента је учествовала са 9,18 посто, а у вриједности увоза са 5,11 посто.

 

ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У МЕТАЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. "TEHPRO CNC Производња" д.о.о.

2. Металац БМБ, д.о.о. Дервента

3. Метал технологија, д.о.о. Дервента

4. Anton Paar ShapeTec BA д.о.о. Дервента

5. ТОКАРЕЊЕ

6. FEROMASTER

7. DN COMPANY

8. БАШИЋ И СИНОВИ

9. "Metalprom NB" д.о.о. Дервента

10. ШПРИНТ

11. ISO TEC

12. ART LINE

13. ТЕХНОМОНТ

14. ROLOX COMERC

15. "Steel Mehanika, д.о.о. Дервента

 

ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У ОБУЋАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. "САНИНО" д.о.о., Фабрика обуће Дервента

2. АМИКА д.о.о. Дервента

3. "VENETO SHOES"

4. СЗР "ДАДО"

5. БАЈА КОМПАНИ

6. ВЕБ

7. HENRY KAYES

8. RELAX SHOE BOSNA

9. BALKAN STAR

 

ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. Д-ДИЈАНА

2. VELMAINEX

ОСТАЛО

1. "MREŽA NETWORK" d.o.o. Дервента

2. "DIGITAL ELEKTRONIK" д.о.о. Дервента

3. К-УНИ

4. ЕМКА

5. "ГАТАРИЋ" д.о.о. Дервента

6. AS TEHNIK

7. HAGLEITNER HYGIENE

8. ГЕНЕРАЛ БЕТОН

9. МЕСОПРОМ

10. МП ГАМА

11. CONTI

12. ДРВОПРЕРАДА ЂУРИЋ

13. КАРТОНГАЛАНТ

14. БРАЋА МАРЈАНОВИЋ

15. МАНДИЋ КОМЕРЦ

 ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ

2. ГРАЂИНВЕСТ                                          

3. DOO   EHTA R                                          

4. БС  ИНЖИЊЕРИНГ                                 

5. ДОО ЕЛГРАД ИНЖИЊЕРИНГ                   

6. ДОО МИКРОПРОМ              

7. DOO  SID BAU

8. DSD  PROJEKT 

ТРГОВИНА

1. "FRUCTA TRADE" д.о.о. Дервента

2. "NIWEX" д.о.о. Дервента

3. POLET KOMERC

4. ЈЕВТИЋ КОМЕРЦ

5. ELEKTRON GROUP

6. ZONEKS

7. INTERPROM

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ

1. POLJOPRIVREDNIK

2. PZ AGROPOSAVINA FARM

3. LAZAREVI MIKROPROM

4. NISPROM DOO

5. ДАРС ВОЋЕ

6. I TEH

7. ФАРМА НЕДИНИЋ

8. ДОБРИЛОВИЋ МЕДОПРОМ

9. BIOFRUCTUS

10. РИБАРСТВО МАРЈАНОВИЋ

 

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

  1. GEOKOP

 2. SELT-ING

 3. MINIK

 4. АУТОЦЕНТАР РУЖИЧИЋ

 5. NVB FAMILY

 6. KONSALTING TIM

 7. WEBO  BOSNIA

 8. TRICET

 9. NOVA MONT CONSULTING

 

САОБРАЋАЈ

 1. GOLDEN  STAR

 2. AUTOBUSKA STANICA NAS

 3. STP DERVENTA

 4. NUR TRANS

 5. СТОЈЧИЋ ТРАНСПОРТ

 6. НАДА  ТРАНСПОРТИ

 7. МИЛЕНИЈУМ ШПЕД

 8. ЖИВАНИЋ ТРАНСПОРТ

 9. СИМ-ПРОМ

 

ДЈЕЛАТНОСТ  ЗДРАВСТВЕНЕ  И  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ

1. ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

2. ЗУ  ДР СТАЈЧИЋ

3. ЗУ  ДР ЋЕБЕЏИЈА  др ДРАГО

4. ЗУ  ДР ГРБИЋ ЗОРИЦА

5. ЗУ   OCULI MEDICA

6. ЗУ   ПРИМ. ДР МИЛАН ВИДОВИЋ

7. ЗУ   РУЖИЧИЋ

8. ЗУ   ESTETIKA DENT

9. ЗУ   -СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА ЈЕЛЕНА

10. ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ЗЛАТНИ ЛУГ

 

: 22213

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови