ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ГЛАСНИКА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

07.12.2011 13:13:41 [Скупштина општине]

[254.] Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини ради комплетирања грађевинске парцеле д.о.о. "Нада" Дервента

&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу члана 16. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 112/06), члана 16. Одлуке о грађевинском земљишту  Пречишћени текст (Службени гласник општине Дервента, број: 12/09), и члана 37. Статута општине Дервента (Службени гласник општине Дервента, број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Дервента на 33. сједници одржаној 30. новембра 2011. године, донијела је
О Д Л У К А
о продаји непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско
земљиште у државној својини ради комплетирања грађевинске парцеле
Члан 1.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Продаје се непосредном погодбом неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини означено као к.ч. 545/1, њива 3. класе површине 260 м2 и к.ч. 545/2, њива 3. класе површине 172 м2, К.О. Дервента I, уписано у ПЛ број: 470/512 и ЗК уложак: 266, у власништву општине Дервента, по цијени од 4.726,10 КМ (словима: четирихиљадеседамстотинадвадесетшест и 10/100 конвертибилне марке), а ради комплетирања грађевинске парцеле, у складу са Регулационим планом ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА  План парцелације, земљиште означено као к.ч. 486/2, к.ч. 487/3, к.ч. 488/3, к.ч. 488/7, к.ч. 488/8, к.ч. 488/10, к.ч. 549/1 и к.ч. 549/3, К.О. Дервента I, уписано у ПЛ број: 3004/11 и ЗК уложак: 45, у власништву НАДА д.о.о. Дервента.
Члан 2.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу ове одлуке и прибављеног мишљења правобраниоца Републике Српске, закључиће се уговор о продаји земљишта из члана 1. ове Одлуке, а који у име општине потписује Начелник општине.
Члан 3.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 4.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Дервента.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-210/11Датум: 30. новембра 2011. годинеПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕИлија Зирдум


Број прегледа: 709Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови