ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме
РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ГЛАСНИКА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

07.12.2011 13:10:08 [Скупштина општине]

[253.] Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" Дервента

&нбсп;&нбсп;&нбсп; На основу члана 12. тачка б) алинеја 3. и члана 30. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Служени гласник Републике Српске, број: 74/10), Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 119/10) и члана 37. Статута општине Дервента (Службени гласник општине Дервента, број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Дервента на 33. сједници одржаној 30. новембра 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа Дервентски лист и Радио Дервента Дервента
Члан 1.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дервентски лист и Радио Дервента Дервента (Службени гласник општине Дервента, број: 5/08), у члану 1. додаје се нови став 3. који гласи:&нбсп;&нбсп;&нбсп; Рјешењем Основног суда у Добоју број: 085-0-РЕГ-08-000-384 од 03.08.2008. године, извршено је усклађивање општих аката и организације са Законом о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске, број: 75/04), усклађивање дјелатности са одредбама Закона о класификацији дјелатности и регистру јединица разврставања (Службени гласник Републике Српске, број: 113/04), те промјена лица овлашћеног за заступање.
Члан 2.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; У члану 8. став 2. мијења се и гласи:&нбсп;&нбсп;&нбсп; Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим до износа не унесеног улога у имовину предузећа.
Члан 3.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Члан 9. мијења се и гласи:&нбсп;&нбсп;&нбсп; Дјелатности предузећа су:&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 58.11  Издавање књига&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 58.12  Издавање именика и листа поштанских адреса корисника&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 58.13  Издавање новина&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 58.14  Издавање часописа и периодичних публикација&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 59.20  Дјелатност снимања звучних записа и издавање музичких записа&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 58.19  Остала издавачка дјелатност&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 18.11  Штампање новина&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 18.12  Остало штампање&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 46.35  Трговина на велико дуванским производима&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 46.49  Трговина на велико осталом робом за домаћинство&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 46.66  Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 47.61  Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 47.62  Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 47.26  Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 47.78  Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама, изузев оружја и муниције&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 59.11  Производња филмова, видео филмова и телевизијског програма&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 60.10  емитовање радијског програма&нбсп;&нбсп;&нбсп; - 60.20  Емитовање телевизијског програма&нбсп;&нбсп;&нбсп; Предузеће ће обављати и послове спољнотрговинског пословања у оквиру регистрованих дјелатности.
Члан 4.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; У члану 19. ријечи: Закона о предузећима замјењују се ријечима: Закона о привредним друштвима.
Члан 5.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Надзорни одбор предузећа ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, извршити усклађивање Статута предузећа са законским прописима и овом одлуком и предложити Скупштини на усвајање.
Члан 6.
&нбсп;&нбсп;&нбсп; Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Дервента.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-209/11Датум: 30. новембра 2011. годинеПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕИлија Зирдум


Број прегледа: 716Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови