Nazad

30.05.2016 11:10:43 [Dokumenti SO]

Odluka o usklađivanju akta o osnivanju JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa

    Na osnovu člana  83. i 84. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  70/11 i 67/13), člana 5. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07 i 109/12), člana 30. alineja 31. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i  člana 41. tačka 31.Statuta opštine  Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/14), Skupština opštine Derventa  na 37. sjednici održanoj 12. maja 2016. godine,  donijela je

O D L U K U
o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove
 „Turistička organizacija opštine Derventa“  Derventa

Član 1.

    Ovom odlukom vrši se usklađivanje akta o osnivanju Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa sa Zakonom o turizmu, Zakonom o sistemu javnih službi i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  66/13).

Član 2.

    (1) Naziv ustanove je: Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa (u daljem tekstu: Turistička organizacija).
    (2) Skraćeni naziv ustanove je: JU „TOODE“ Derventa.
    (3) Sjedište Turističke organizacije je u Derventi, ulica Kralja Petra I bb.

Član 3.

    Osnivač Turističke organizacije je Opština Derventa (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4.

    Turistička organizacija opštine se osniva za obavljanje poslova  na promociji i unapređivanju turizma opštine, izradu programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata, unapređivanja opštih uslova za prihvat i boravak turista i usmjeravanje i koordinaciju aktivnosti nosilaca turističke ponude i rada na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja na području opštine.

Član 5.

    (1) Turistička organizacija je javna ustanova i ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda.
    (2) U pravnom prometu sa trećim licima Turistička organizacija istupa u svoje ime i za svoj račun, a za obaveze odgovara bez ograničenja, svim svojim sredstvima.
    (3) Turistička organizacija je dužna da posluje u skladu sa zakonom, uz obaveznost poštovanja poslovnih običaja i posebnih uzansi u turizmu.

Član 6.

    (1) Djelatnosti Turističke organizacije su:
    1) 47.61  Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
    2) 47.62  Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
    3) 47.78  Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, osim oružja i municije
    4) 47.89  Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
    5) 49.39  Ostali kopneni prevoz putnika 
    6) 50.30  Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
    7) 52.21  Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
    8) 52.22  Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju 
    9) 55.10  Hoteli i sličan smještaj
    10) 55.20  Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
    11) 55.30  Kampovi i prostori za kampovanje
    12) 55.90  Ostali smještaj
    13) 56.10  Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
    14) 58.11  Izdavanje knjiga
    15) 58.13  Izdavanje novina
    16) 58.14  Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
    17) 58.19  Ostala izdavačka djelatnost
    18) 59.20  Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
    19) 63.99  Ostale informacione uslužne djelatnosti, d.n.
    20) 68.20   Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
    21) 73.12  Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
    22) 73.20  Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
    23) 77.21  Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) opreme za rekreaciju i sport
    24) 77.29  Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
    25) 79.11  Djelatnosti putničkih agencija 
    26) 79.12  Djelatnosti tur-operatora
    27) 79.90  Ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti
    28) 82.11  Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti
    29) 82.19  Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti
    30) 82.30  Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
    31) 84.13  Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede
    32) 91.03  Rad istorijskih mjesta, građevina i sličnih znamenitosti za posjetioce
    33) 93.19  Ostale sportske djelatnosti 
    34) 93.29  Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.
    (2) Turistička organizacija će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti.
    (3) Turistička organizacija može vršiti promjenu svoje djelatnosti samo uz saglasnost osnivača.

Član 7.

    Turistička organizacija opštine obavlja poslove: 
    1) promocije turizma opštine,
    2) unapređivanja i promocije izvornih vrijednosti opštine, kao što su tradicija, običaji, etnološko blago,
    3) stvaranja pretpostavki za valorizaciju turističkih resursa opštine,
    4) saradnje i koordinacije sa privrednim subjektima koji obavljaju turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja opštine,
    5) promocije i organizovanja kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude opštine,
    6) podsticanja razvoja područja opštine koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu opštine,
    7) podsticanja i organizovanja aktivnosti usmjerenih na zaštiti i održanju kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
    8) organizovanja akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruga i zaštite životne sredine na području opštine,
    9) izrade programa i planova promocije turizma u skladu sa strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti Turističke organizacije Republike Srpske (u daljem tekstu: TORS),
    10) realizovanja programa boravka studijskih grupa, pružanje ostalih servisnih informacija i usluga turistima,
    11) saradnje sa udruženjima, nevladinim organizacijama iz oblasti turizma,
    12) saradnje sa drugim turističkim organizacijama u Republici,
    13) obrade podataka o broju i strukturi turista na području opštine i na području turističke organizacije u cjelosti, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka  i to najmanje jednom u šest mjeseci na godišnjem nivou,
    14) sprovođenja anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude na teritoriji opštine,
    15) izrade izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije opštine,
    16) izrade izvještaja i informacija za potrebe TORS-a,
    17) osnivanja turističko-informativnih centara,
    18) učestvovanja u definisanju ciljeva i politike razvoja na nivou opštine,
    19) prikupljanja podataka za potrebe informisanja turista,
    20) posredovanja u pružanju usluga fizičkih lica u seoskom domaćinstvu, kao i pružanju usluga fizičkih lica u iznajmljivanju apartmana, soba i kuća,
    21) obezbjeđivanja i izrade informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrijednosti opštine kao štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, promocija putem veb portala, suveniri, prezentacije,
    22) saradnje sa nadležnim organom opštine pri određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine i druge poslove od interesa za promociju turizma na području opštine u skladu sa posebnim propisima.

Član 8.

    (1) Djelatnost Turističke organizacije prvenstveno podrazumijeva ostvarivanje javnog interesa u oblasti turizma. 
    (2) Turistička organizacija se ne osniva radi obavljanja profitabilne djelatnosti.
    (3) Izuzetno od stava 2. ovog člana Turistička organizacija može da:
    1) upravlja turističkom infrastrukturom opštine, turističkog prostora ili turističkog mjesta, koja joj je data na upravljanje odlukom osnivača,
    2) upravlja prirodnim dobrima i resursima koji su joj dati na upravljanje odlukom osnivača u skladu sa posebnim propisima (izletišta, lovišta, parkovi, plaže, rijeke, prirodno i kulturno- istorijsko nasljeđe),
    3) organizuje manifestacije i priredbe,
    4) objavljuje turističke komercijalne oglase u oglasnim medijima koji su joj dati na upravljanje odlukom osnivača,
    5) prodaje suvenire, turističke karte i brošure, osim sopstvenog promotivnog materijala i vrši prodaju proizvoda i usluga i
    6) obavlja i druge poslove od javnog interesa  koji su u funkciji razvoja turizma i koji nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima.

Član 9.

    (1) Turistička organizacija obavlja djelatnost sredstvima rada, u objektima i na nepokretnostima na koje joj osnivač prenese pravo korišćenja, kao i sredstvima stečenim iz drugih izvora.
    (2) Osnivač je uplatio sredstva u iznosu od 10.000,00 KM kao osnivački ulog.
    (3) Osnivač može povećati vrijednost osnovnog kapitala novim ulaganjima.
    (4) Osnivač ne odgovara za obaveze Turističke organizacije, osim  do iznosa ne unesenog uloga u imovinu ustanove.

Član 10.

    (1) Prihodi Turističke organizacije su:
    1) prihodi iz budžeta opštine,
    2) prihodi od boravišne takse,
    3) prihodi od obavljanja djelatnosti iz člana 8. stav 3. ove odluke,
    4) kreditnog zaduženja uz prethodnu saglasnost osnivača,
    5) donacija i
    6) drugih izvora.
    (2) Sve finansijske transakcije Turistička organizacija će obavljati preko jedinstvenog računa trezora opštine i preko računa posebnih namjena opštine Derventa, u skladu sa trezorskim načinom poslovanja. 

Član 11.

    (1) U cilju obavljanja djelatnosti zbog kojih je Turistička organizacija osnovana, osnivač:
    1) usvaja  godišnji program rada i finansijski plan Turističke organizacije,
    2) daje saglasnost na statut i akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
    3) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju, finansijski izvještaj i godišnji obračun,
    4) imenuje i razrješava organe Turističke organizacije,
    5) donosi odluku o davanju u zakup nepokretnosti u svojini opštine na kojima je nosilac prava korišćenja Turistička organizacija,
    6) daje saglasnost  na osnivanje destinacijske marketing organizacije i
    7) vrši i druge nadležnosti i obaveze utvrđene ovom odlukom, zakonskim i podzakonskim propisima, kojima je regulisana ova oblast.

Član 12.

    (1) Turistička organizacija je obavezna da za svaku poslovnu godinu utvrdi program rada i finansijski plan. 
    (2) Godišnji program rada i finansijski plan obavezno će sadržavati pojedinačno utvrđene i planirane zadatke, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršavanje.
    (3) Nakon usvajanja programa rada i finansijskog plana od strane osnivača, Turistička organizacija dostavlja navedene akte  TORS-u.

Član 13.

    (1) Turistička organizacija je obavezna da prihode iz člana 10. ove odluke koristi u skladu sa njihovom namjenom, programom i finansijskim planom usvojenim od osnivača, u skladu sa Zakonom o turizmu, zakonom koji reguliše naplatu boravišne takse, kao i u skladu sa drugim propisima.
    (2) Turistička organizacija je obavezna da osnivaču podnese finansijski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu.
    (3) Nakon usvajanja finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju od strane osnivača, Turistička organizacija dostavlja navedene akte  TORS-u.

Član 14.

    Turistička organizacija opštine, uz saglasnost osnivača, u cilju planiranja, koordinacije i upravljanja turističkim aktivnostima, može sa drugom turističkom organizacijom, privrednim društvom ili preduzetnikom koji obavlja djelatnost iz oblasti saobraćaja, turizma, ugostiteljstva, prometa robe i usluga, kulture, sporta, informisanja, kongresnih i sajamskih aktivnosti, osnovati destinacijsku marketing organizaciju, odnosno organizaciju za operativne, marketinške i promotivne poslove.

Član 15.

    Organi upravljanja Turističke organizacije  su direktor i upravni odbor.

Član 16.

    (1) Direktor rukovodi Turističkom organizacijom, predstavlja i zastupa  Turističku organizaciju i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
    (2) Direktora Turističke organizacije imenuje i razrješava Skupština opštine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 17.

    (1) Upravni odbor imenuje i razrješava Skupština opštine, na prijedlog Načelnika opštine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.
    (2) Upravni odbor ima tri člana.
    (3) Pri imenovanju članova Upravnog odbora vodiće se računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba pola.
    (4) Zaposleni u Turističkoj organizaciji ne mogu biti članovi njenog Upravnog odbora.

Član 18.

    Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje direktora i  Upravnog odbora Turističke organizacije i njihova prava i obaveze utvrđuju se Statutom Turističke organizacije, u skladu sa zakonom.

Član 19.

    Nadzor nad zakonitošću rada Turističke organizacije  vrši nadležno ministarstvo.

Član 20.

    Turistička organizacija je dužna izvršiti usklađivanje Statuta i opštih akata sa ovom odlukom  u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 21.

    Postojeći organi Turističke organizacije nastavljaju da rade do isteka mandata.

Član 22.

    Nakon stupanja na snagu ova odluka zamjenjuje Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj 10/11).

    Član 23.

    Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-86/16
Datum:  12. maja 2016. godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Jozo Barišić


 Broj pregleda: 318

Vrh stranice