Nazad

24.10.2017 08:43:28 [Dokumenti SO]

Odluka o usklađivanju akta o osnivanju JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa

    Na osnovu člana  83.  Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 45/17), člana 5. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07, 109/12 i 44/16), člana 39. stav 2. tačka 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16) i  člana 37. stav 2. tačka 34. Statuta opštine  Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 7/17), Skupština opštine Derventa  na 11. sjednici održanoj 28. septembra 2017. godine, donijela je

O D L U K U
O USKLAĐIVANjU AKTA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE
„TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA“ DERVENTA

Član 1.

    Ovom odlukom vrši se usklađivanje akta o osnivanju Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa sa Zakonom o turizmu i  Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Član 2.

    (1) Naziv ustanove je: Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa (u daljem tekstu: Turistička organizacija).
    (2) Skraćeni naziv ustanove je: JU „TOODE“ Derventa.
    (3) Sjedište Turističke organizacije je u Derventi, ulica Kralja Petra I bb.

Član 3.

    Osnivač Turističke organizacije je Opština Derventa (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4.

    (1) Turistička organizacija je javna ustanova i ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda.
    (2) U pravnom prometu sa trećim licima Turistička organizacija istupa u svoje ime i za svoj račun, a za obaveze odgovara bez ograničenja, svim svojim sredstvima.
    (3) Turistička organizacija je dužna da posluje u skladu sa zakonom, uz obaveznost poštovanja poslovnih običaja i posebnih uzansi u turizmu.

Član 5.

    Turistička organizacija opštine osniva se radi obavljanja poslova:  promocije turističkog proizvoda; podsticanja i unapređivanja razvoja postojećeg i novog turističkog proizvoda; unapređivanja i razvijanja svijesti o značaju turizma, privrednim, društvenim, kulturnim i multiplikativnim efektima turizma na cjelokupan privredni sistem i unapređivanja  opštih uslova boravka turista i pružanja informacija  turistima.

Član 6.

    (1) Djelatnosti Turističke organizacije su:
    1) 47.61  Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
    2) 47.62  Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
    3) 47.78  Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, osim oružja i municije
    4) 47.89  Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
    5) 49.39  Ostali kopneni prevoz putnika 
    6) 50.30  Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
    7) 52.21  Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
    8) 52.22  Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju 
    9) 55.10  Hoteli i sličan smještaj
    10) 55.20  Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
    11) 55.30  Kampovi i prostori za kampovanje
    12) 55.90  Ostali smještaj
    13) 56.10  Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
    14) 58.11  Izdavanje knjiga
    15) 58.13  Izdavanje novina
    16) 58.14  Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
    17) 58.19  Ostala izdavačka djelatnost
    18) 59.20  Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
    19) 63.99  Ostale informacione uslužne djelatnosti, d.n.
    20) 68.20   Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
    21) 73.12  Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
    22) 73.20  Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
    23) 77.21  Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) opreme za rekreaciju i sport
    24) 77.29  Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
    25) 79.11  Djelatnosti putničkih agencija 
    26) 79.12  Djelatnosti tur-operatora
    27) 79.90  Ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti
    28) 82.11  Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti
    29) 82.19  Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti
    30) 82.30  Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
    31) 84.13  Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede
    32) 91.03  Rad istorijskih mjesta, građevina i sličnih znamenitosti za posjetioce
    33) 93.19  Ostale sportske djelatnosti 
    34) 93.29  Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

    (2) Turistička organizacija će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti.
    (3) Turistička organizacija može vršiti promjenu svoje djelatnosti samo uz saglasnost osnivača.

Član 7.

    Turistička organizacija opštine obavlja poslove: 
    1) promocije turizma opštine,
    2) unapređivanja i promocije izvornih vrijednosti opštine, kao što su tradicija, običaji, etnološko blago,
    3) stvaranja pretpostavki za valorizaciju turističkih resursa opštine,
    4) saradnje i koordinacije sa privrednim subjektima koji obavljaju turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja opštine,
    5) promocije i organizovanja kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude opštine,
    6) podsticanja razvoja područja opštine koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu opštine,
    7) podsticanja i organizovanja aktivnosti usmjerenih na zaštiti i održanju kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
    8) organizovanja  akcija radi  očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruga i zaštite životne sredine na području opštine,
    9) izrade programa i planova promocije turizma u skladu sa Strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti Turističke organizacije Republike Srpske (u daljem tekstu: TORS),
    10) realizovanja programa boravka studijskih grupa, pružanje ostalih servisnih informacija i usluga turistima,
    11) saradnje sa udruženjima, nevladinim organizacijama iz oblasti turizma,
    12) saradnje sa drugim turističkim organizacijama u Republici, odnosno BiH,
    13) obrade podataka o broju i strukturi turista na području opštine, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka,  i to najmanje jednom u šest mjeseci na godišnjem nivou,
    14) sprovođenja anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude na teritoriji opštine,
    15) izrade izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije opštine,
    16) izrade izvještaja i informacija za potrebe TORS-a,
    17) osnivanja turističko-informativnih centara,
    18) učestvovanja u definisanju ciljeva i politike razvoja na nivou opštine,
    19) prikupljanja podataka za potrebe informisanja turista,
    20) posredovanja u pružanju ugostiteljskih usluga  na selu u apartmanima, sobama  i kućama za odmor,
    21) obezbjeđivanja i izrade informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrijednosti opštine kao što su: štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, promocija putem veb portala, suveniri, prezentacije,
    22) organizacije ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča  za turistička područja  koja obuhvataju  teritoriju na kojoj se osnivaju  međuopštinske turističke organizacije,
    23) vođenja evidencije obveznika boravišne takse na području opštine koji ne uplaćuju ili neuredno uplaćuju boravišnu taksu i 
    24) saradnje sa nadležnim organom opštine pri određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine i druge poslove od interesa za promociju turizma na području opštine u skladu sa posebnim propisima.

Član 8.

    (1) Izuzetno od člana 5. ove odluke Turistička organizacija može da:
    1) upravlja turističkom infrastrukturom opštine  ili turističkog mjesta, koja joj je data na upravljanje odlukom osnivača,
    2) upravlja prirodnim dobrima i resursima koji su joj dati na upravljanje odlukom osnivača (izletišta, lovišta, parkovi, plaže, rijeke, prirodno i kulturno- istorijsko nasljeđe),
    3) posreduje  u pružanju ugostiteljskih usluga  na selu,  u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje,
    4) organizuje ispit za sticanje  zvanja turističkog vodiča za turistička područja (turističke regije) koja obuhvataju teritoriju  na kojoj se osnivaju međuopštinske turističke organizacije, 
    5) organizuje manifestacije i priredbe,
    6) objavljuje turističke komercijalne oglase u oglasnim medijima koji su joj dati na upravljanje odlukom osnivača,
    7) iznajmljuje sajamski prostor i sportsko-rekreativne rekvizite,
    8) prodaje suvenire, turističke karte i brošure, osim sopstvenog promotivnog materijala i vrši prodaju proizvoda i usluga i
    9) obavlja i druge poslove od javnog interesa  koji su u funkciji razvoja turizma i koji nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima.

    (2) Obavljanje poslova  iz stava 1. tačka 8) ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast trgovine.

Član 9.

    (1) Turistička organizacija obavlja djelatnost sredstvima rada, u objektima i na nepokretnostima koje joj osnivač da na upravljanje, kao i sredstvima stečenim iz drugih izvora.
    (2) Osnivač je uplatio sredstva u iznosu od 10.000,00 KM,  kao osnivački ulog.
    (3) Osnivač može povećati vrijednost osnovnog kapitala novim ulaganjima.
    (4) Osnivač ne odgovara za obaveze Turističke organizacije, osim  do iznosa ne unesenog uloga u imovinu ustanove.

Član 10.

    (1) Prihodi Turističke organizacije su:
     1) prihodi iz budžeta opštine,
     2) prihodi od boravišne takse, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano,
    3) prihodi od obavljanja poslova  iz člana 8. ove odluke, a saglasno registrovanoj  djelatnosti, 
    4) kreditna  zaduženja uz prethodnu saglasnost osnivača,
    5) donacije  i
    6) drugi  izvori.

    (2) Sve finansijske transakcije Turistička organizacija će obavljati preko jedinstvenog računa trezora opštine i preko računa posebnih namjena opštine Derventa, u skladu sa trezorskim načinom poslovanja. 

Član 11.

    (1) U cilju obavljanja djelatnosti zbog kojih je Turistička organizacija osnovana, osnivač:
    1) daje saglasnost na godišnji  program rada i finansijski plan Turističke organizacije,
    2) daje saglasnost na statut i akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
    3) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju sa finansijskim  izvještajem,
    4) imenuje i razrješava organe Turističke organizacije,
    5) vrši i druge nadležnosti i obaveze utvrđene ovom odlukom, zakonskim i podzakonskim propisima, kojima je regulisana ova oblast.

Član 12.

    (1) Turistička organizacija je obavezna da za svaku poslovnu godinu utvrdi program rada i finansijski plan. 
    (2) Godišnji program rada i finansijski plan Turističke organizacije obavezno sadrži pojedinačno utvrđene i planirane zadatke, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršavanje.
    (3) Nakon što osnivač da saglasnost na program rada i finansijski plan, Turistička organizacija dostavlja navedene akte  TORS-u.

Član 13.

    (1) Turistička organizacija je obavezna da prihode iz člana 10. ove odluke koristi u skladu sa njihovom namjenom, programom i finansijskim planom usvojenim od osnivača, u skladu sa Zakonom o turizmu, zakonom koji reguliše naplatu boravišne takse, kao i u skladu sa drugim propisima.
    (2) Turistička organizacija je obavezna da  donese izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu najkasnije do kraja juna tekuće godine.
    (3) Nakon usvajanja finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju od strane osnivača, Turistička organizacija dostavlja navedene akte  TORS-u.

Član 14.

    Turistička organizacija opštine, uz saglasnost osnivača, u cilju planiranja, koordinacije i upravljanja turističkim aktivnostima, može sa drugom turističkom organizacijom, privrednim društvom ili preduzetnikom koji obavlja djelatnost iz oblasti saobraćaja, turizma, ugostiteljstva, prometa robe i usluga, kulture, sporta, informisanja, kongresnih i sajamskih aktivnosti, osnovati destinacijsku menadžment organizaciju, odnosno organizaciju za operativne, marketinške i promotivne poslove.

Član 15.

    Organi upravljanja Turističke organizacije  su direktor i upravni odbor.

Član 16.

    (1) Direktor rukovodi Turističkom organizacijom, predstavlja i zastupa  Turističku organizaciju i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
    (2) Direktora Turističke organizacije imenuje i razrješava Skupština opštine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

  Član 17.

    (1) Upravni odbor imenuje i razrješava Skupština opštine, na prijedlog Načelnika opštine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.
    (2) Upravni odbor ima tri člana.
    (3) Pri imenovanju članova Upravnog odbora vodiće se računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba pola.
    (4) Zaposleni u Turističkoj organizaciji ne mogu biti članovi njenog Upravnog odbora.

Član 18.

    Uslovi i postupak za izbor, imenovanje i razrješenje  direktora i upravnog odbora Turističke organizacije, njihove nadležnosti, prava i obaveze, regulišu se Statutom Turističke organizacije, u skladu sa zakonom.

Član 19.

    Nadzor nad zakonitošću rada Turističke organizacije  vrši nadležno ministarstvo.

Član 20.

    Turistička organizacija je dužna izvršiti usklađivanje Statuta i opštih akata sa ovom odlukom  u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 21.

    Nakon stupanja na snagu ova odluka zamjenjuje Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj 5/16).

Član 22.

    Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-221/17
Datum: 28. septembra 2017. godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Marijan Kljajić

 Broj pregleda: 137

Vrh stranice