Назад

ПОЉОПРИВРЕДА 

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ


Средства за подстицај пољопривредне производње планирана су буџетом за 2017. годину у висини од 365.000 KM и то:
1. Средства за подстицање развоја сточарства, пчеларства, воћарства, виноградарства, љековитог, ароматичног, индустријског биља и хељде у износу од 340.000 КМ.
Oд тога је планирано да средства намијењена за:
-сточарство износе 266.000 КМ,
-пчеларство 29.000 КМ,
-воћарску и виноградарску производњу 10.000 КМ,
-повртларску и цвјећарску производњу 27.000 КМ,
-за љековито, ароматично, индустријско биље и хељду 8.000 КМ.

2 . Средства за модернизацију постојећих и изградњу нових производних капацитета у сврху прераде пољопривредних производа у износу од 9.000 КМ. Право на средства имају корисници који се на властитом имању баве производњом и прерадом пољопривредних производа намијењених тржишту.

3. Средства за едукацију пољопривредних произвођача и организовање изложби , семинара и сајмова, трошкове објављивања у медијима,трошкови рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у износу од 4.000 КМ.

4. Средства за оспособљавање деградираних, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета и мелиорације земљишта слабијег квалитета (средства наплаћена од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа земљишта) у износу од 7.000 КМ.

5. Средства за развој органске производње у износу од 5.000 КМ.

Програмом подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Дервента за 2017. годину предвиђено је да право на подстицајна средства имају корисници односно пољопривредна газдинства са пребивалиштем односно сједиштем на подручју општине Дервента која обављају пољопривредну производњу на територији општине и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава у општини Дервента.
Приликом подношења захтјева за додјелу подстицајних средстава корисници морају поднијети документацију прописану Програмом за поједине врсте подстицаја и Пoтврду о регистрацији пољопривредног газдинства издату од стране АПИФА.
Подношење захтјева је у сали општине.
Комисија за подстицај, коју предлаже Начелник општине, ће сагледати да ли корисник испуњава услове за додјелу средстава и утврђивањем чињеничног стања на терену ,сачинити ће записник о испуњености услова из Програма и приједлог Закључака о исплати подстицајних средстава и исто доставити Начелнику општине.
Максималан износ подстицаја који може добити подносилац захтјева(пољопривредно газдинство) у току године , по основу једног или више видова подстицаја износи 3.000 КМ ,изузев газдинстава која имају 25 музних грла и више гдје подстицај по основу једног или више видова производње износи до 5.000 КМ.
Програм подстицаја пољопривредне производње у 2017. години прати Стратегију руралног развоја општине Дервента од 2014. до 2020. године у оквиру својих буџетских могућности.
У изради Програма су коришћене одговарајуће анализе стања пољопривредне производње,
Анализе реализације Програма подстицаја за пољоприведну производњу из 2016. године као и искуство које је одјељење имало у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Подстицаји у пољопривредној производњи за 2016. годину

На 36. сједници Скупштине општине усвојен је Програм подстицаја у пољопривредној производњи у 2016. години. Програм је донешен у сагласности са Стратегијом руралног развоја општине Дервента за период од 2014. до 2020. и Стратегијом развоја општине Дервента за период од 2011. до 2016. године. Средства за подстицај пољопривредне производње планирана су буџетом општине за 2016. годину у висини од 330.000 КМ.
За подстицање развоја сточарства, пчеларства, воћарства,виноградарства, повртарства, љековитог, ароматичног и индустријског биља и хељде планирана су средства у износу од 310.300 КМ.
-укупна подстицајна средства намијењена за сточарство износе 247.600 КМ, а
критеријуми за додјелу средстава предвиђени су Програмом подстицаја за
2016. годину,
- за подстицаје у пчеларству биће издвојено 23.000 КМ,а право на подстицајна
средства и узгој пчела остварују пчелари који посједују најмање 50 кошница
односно пчелињих друштава,
-новчана средства која ће се исплаћивати на име подстицаја у воћарству и
виноградарству износе 14.500 КМ према утврђеним критеријумима
-за повртларску и цвјећарску производњу у 2016. години биће извојено
20.000 КМ,
-укупна подстицајна средства за производњу љековитог, ароматичног и индустријског биља и хељде износе 5.200 КМ
За модернизацију постојећих и изградњу нових производних капацитета у сврху прераде пољопривредних производа планирано је издвајање у износу од 4.000 КМ.
За едукацију пољопривредних произвођача и организовање изложби,семинара и сајмова, трошкова објављивања у медијима, трошкова рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта биће издвојено 4.700 КМ.
За оспособљавање деградираних,неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета(средства наплаћена од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта) у износу од 8.000 КМ
За развој органске производње планирана су средства у износу од 3.000 КМ.

Право на подстицајна средства имају пољопривредна газдинства са пребивалиштем на подручју општине Дервента, која обављају пољопривредну производњу на територији општине и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава у општини Дервента.
Максималан износ подстицаја који може добити подносилац захтјева(пољопривредно газдинство) у току године, по основу једног или више видова подстицаја износи 3.000,00 КМ,изузев пољопривредних газдинстава која имају 25 музних грла и више гдје подстицај по основу једног или више видова производње износи до 5.000 КМ.
Из Програма за 2016. годину су изостављене ставке "Производња и узгој рибе" и "Производња садница јабучастог , коштичавог воћа и садница калемова" из разлога што посљедњих година није било захтјева за ове ставке.Изостављена је и ставка "Мелиорација пољопривредног земљишта слабијег квалитета "која се изводи путем крећчења и извођења земљаних радова због тога што се за текућу годину планира већи број захтјева за калцификацију пољопривредног земљишта.

: 2643

Врх странице