Назад

ПОЉОПРИВРЕДА 

ОРГАНИЗАТОРИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Пољопривредна производња на подручју општине Дервента организована је кроз удружења и кроз задруге. На подручју општине дјелују Удружење фармера, Удружење пољопривредних произвођача , те задруге Агропосавина фарм и ДОО Лазаревић Микропром.

Удружење пољопривредних произвођача Дервента основано је почетком 2005. године. Тренутно броји 120 чланова. Циљеви удружења су: унапређење пољопривредне производње на подручју општине, едукација пољопривредних произвођача, унапређење сточног фонда, промјена структуре сјетве на подручју општине. Удружење је организовано по секцијама.

Удружење фармера је основано 2001.године и у саставу је Републичког удружења фармера. Ово Удружење броји око 60 чланова. Основни циљ Удружења је унапређење пољопривредне производње у области сточарства кроз увођење нових технологија у производњу, усвајање стандарда квалитета те едукацију чланова Удружења. У саставу Удружења формирана је женска секција која броји 15 чланова чије су активности углавном везане за производњу млијека и повртларску производњу.

ПЗ Агропосавина фарм је задруга општег типа, основана 2002. године на иницијативу већих фармера са подручја општине са циљем побољшања економског положаја задругара, подизања стандарда и квалитета живота на селу и остваривања заједничких интереса. Задруга послује у складу са задружним принципима и тренутно има 25 чланова- задругара, а са 50 фармера одржава сарадњу кроз кооперантске односе. Одржава пословну сарадњу и са осталим пољопривредним произвођачима који су спремни да послују у складу са задружним начелима уз примјену савремених технологија у производњи. Основна дјелатност задруге је организовање производње на газдинствима задругара и коопераната уз пружање стручно савјетодавних услуга и обезбјеђење репроматеријала за производњу, откуп и пласман њихових производа. Претежна дјелатност задругара је производња млијека са обезбијеђеним пласманом, а један број задругара се бави и свињогојством и перадарском производњом, те производњом воћа и поврћа. Задруга је у сарадњи са међународном организацијом Санднес Дубровник Гроуп из Санднеса, Нервешка имплементирала пројекте контроле квалитета земљишта , заснивање вјештачких ливада, организовања станице за изнајмљивање пољопривредних прикључака, организовања производње, откупа и пласмана воћа и поврћа на отвореном и затвореном простору, компјутеризација пословања задруге и задругара , пројекат стручно-истраживачке службе уз организовање стручно-едукативних активности и студијских путовања задругара у Норвешку.

ДОО Лазаревић Микропром је основан 1998. године. Бави се трговином, пољопривредном производњом , транспортом и откупом пољопривредних производа. Сједиште је у Великој Сочаници.У оквиру пољопривредне производње заступљена је производња житарица, млијека, тов бројлера, тов бикова и стеоних јуница. У оквиру откупа пољопривредних производа врши се откуп сировог млијека, телади и бикова и откуп житарица али и транспорт млијека до Козарске Дубице. Кооперација са пољопривредним произвођачима врши се кроз подршку набавке репроматеријала за прољетну и јесењу сјетву. Лазаревић Микропром организује већ девет година Републичку изложбу сточарства у сарадњи са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству РС и Општином Дервента на којој се излажу грла из Брода, Добоја, Прњавора , Модриче и Дервенте.
У оквиру пчеларства на подручју општине дјелују Удружења пчелара Липа и Златна пчела, а активна је и ЗЗ Медопром.Основно опредјељење ових удружења је развој и промоција пчеларства, производња меда и других пчелињих производа, едукација чланства, набавка опреме, организовање изложби и пласмана пчелињих производа као и заштита животне средине.
 

У цјелини гледано подручје општине Дервента има погодне природне услове за пољопривредну производњу. То се првенствено огледа у разноликим климатским условима , значајним водним и земљишним ресурсима, еколошки чистом окружењу са добрим условима за производњу здраве хране, природним условима за ширење органске производње и прераде љековитог и ароматичног биља , значајним површинама неискоришћеног пољопривредног земљишта и значајним површинама под пашњацима као потенцијалом за интензивирање сточарске производње, у могућностима узгоја аутохтоних сорти и раса адаптираних на локалне еколошке услове, повећања наводњавања, добро организованој и територијално распоређеној ветеринарској служби, генерално добром опремљеношћу пољопривредном механизацијом као и постојању одређене инфраструктуре за откуп пољопривредних производа.
Овоме треба додати и чињеницу о заинтересованости становништва у руралном подручју за доквалификацију кроз додатно специјалистичко образовање и обуку пољопривредних произвођача, развој органске пољопривредне производње, увођење нових производних технологија и модернизације пољопривредних газдинстава те организовања откупа пољопривредних производа.
Међу потенцијалима (снагама) развоја руралних подручја Општине Дервента који су најдиректније везани за пољопривреду најважнији су сљедећи: неискориштени земљишни потенцијали, велики број незапосленог радно способног становништва, повољни природни услови за пољопривредну производњу, постојање природних услова за имплементацију интегрисаних пројеката (пољопривреда туризам), постојање организованих облика пољопривредних произвођача , традиција у пољопривредној производњи, постојање капацитета за прихват и прераду, постојање служби подршке.
Највећу препреку бржем развоју пољопривреде представљају уситњеност посједа, екстензивна пољопривредна производња, низак ниво специјализације производње , низак ниво техничке опремљености фарми и знања у коришћењу нових технологија, непостојање адекватних кредитних линија за пољопривреду и недовољна присутност стручних, савјетодавних и инспекцијских служби.
 

: 6390

Врх странице